Oto-Dışı Kaza Branşı

Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Şirketimize hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile eksper tayin edilir.
Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu şirketimize gönderir. Hasar raporu şirketimiz tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrakları sigortalıdan isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar.


Hasarda aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir:
Poliçe ve varsa zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasar yeri ve tahmini hasar miktarı sigorta şirketine bildirilmelidir.
Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gerekir.
Tüm hasarlarda mutlaka bir resmi rapor (trafik kaza zaptı, karakol müracaat ve görgü tutanağı vs. gibi) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Raporun mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir.
Sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete derhal intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.
Hasarın meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilâtı makbuz ile yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde hasar ödenmez.


Hasar anında şirkete iletilecek bilgiler:
Poliçe ve zeyilname numaraları
Sigortalı isim ve/veya unvanı
Sigortanın başlangıç ve bitim tarihleri
Sigorta bedeli
Hasar tarihi
Hasar yeri
Hasarın mahiyeti
Tahmini hasar miktarı
Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi