Gerekli Belgeler

Sağlık Tazminatlarınız İçin Gerekli Belgeler
Yatarak Tedavilerde
Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil) Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı Epikriz ( akış özeti) raporu Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları Ayakta Tedavilerde

Doktor Muayenelerinde: Doktor ücretini gösterir (Dr. Kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.) Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.) Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

İlaç Giderlerinde: İlgili doktor reçetesi aslı (Gerektiğinde doktor raporu) Kasa fişi veya fatura İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde: Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu İlgili harcamaları gösteren faturalar İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt

Fizik Tedavilerde: Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, Ultrason vb.) Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında: İlgili doğum ve doktor raporu Dökümlü hastane faturası Gerektiğinde müşahede dosyası Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucunu şirketimize iletmeniz gerekmektedir. * Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.
Kasko Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler
Kısmi Hasarlar
Poliçe fotokopisi
Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.
Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
Tutanak yada zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
Sigortalıya ait banka hesap bilgileri
TC Kimlik Numarası (Sigortalı ve Sürücü)


Çalınma Hasarları
Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;
Karakol müracaat tutanağı aslı
Karakol bulunamadı yazısı aslı (Talep yazısı şirketimizce verilecektir)
Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı aslı (talep yazısı şirketimizce verilecektir.)
Aracın vergi borcu bulunmadığına dair “borcu yoktur” yazısı aslı
Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
Poliçe ve makbuz asılları
Aracın anahtarları (asıl ve yedek)
Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
Vekaletname (Vekaletname örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)
Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi
Şirketlerde vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
Araç dosyası


Radyo-Teyp Çalınması Hasarları
Karakol müracaat tutanağı
Görgü tespit tutanağı
Ruhsat fotokopisi


Cam Kırılması Hasarları
Kaza/İfade tutanağı veya beyan
Araç ruhsat fotokopisi
Hasar seyir halinde meydana geldi ise ehliyet fotokopisi
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın
özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.
Trafik Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler
Bir trafik kazasına karışan ve bu kazada maddi ya da bedeni zarar gören kişiler, herhangi bir aracı kişi ya da kuruma gerek olmaksızın
şirketimiz Genel Müdürlük ya da Bölge Müdürlüklerine kendileri başvurarak tazminat talebinde bulunabilirler.
Bunun için tek yapılması gereken aşağıdaki belgelerin temin edilerek şirketimize gönderilmesidir.


Maddi Hasarlı Kazalar
Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.
Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
Araç sahibi ve sürücülerin TC kimlik numaraları
Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri


Ölümle Sonuçlanan Kazalar
Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
Veraset ilamı
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Otopsi tutanağı
Vefat edenin resmi gelir belgesi


Daimi Maluliyet ile Sonuçlanan Kazalar
Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
Malul olan şahsın kazadan sonra gördüğü tedaviye ilişkin doktor raporları
Kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir sağlık kurulu raporu
Malul kalanın kazadan önceki ve sonraki kazancını gösterir resmi gelir belgesi


* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.
Konut ve İşyeri Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler
Poliçe aslı veya fotokopisi
Poliçe prim makbuzu
Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı
İtfaiye raporu
Takipsizlik kararı (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
Tapu ve/veya kontrat (bina ise) fotokopisi
Hasarlarla ilgili fotoğraflar
Karakol zaptı
Giriş çıkış faturaları
Mutabakatname
Talep yazısı
*Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.
Nakliyat Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler
Deniz Nakliyatında

Poliçe aslı veya fotokopisi
Fatura aslı veya fotokopisi
Konşimento aslı veya fotokopisi
Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
Muayene tutanağı
Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri
Serü sefer ve çeki listesi
Gümrük kapanış beyannamesi
Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
Yurtdışı hasarlarda Lloyd's eksperinin raporu
Yükleme manifestosu
Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları), hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları


Kara / Hava / Demiryolu Nakliyatında
Poliçe, fatura, hamule senedi veya konşimento (Yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
Muayene tutanağı
Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır.)
Emtia gümrükte hasarlandığı halde Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti
Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
Gümrük kapanış beyannamesi
Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
Hasar kaza sonucu oluşmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
Taşıma işini yapan şirketin adı, unvanı ve adresi ile Türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi
Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilememişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine) yazılı olarak ihbar edilmelidir.

* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.
Mühendislik Hasarlarınız İçin Gerekli Belgeler
Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması Sigortalarında

Poliçe aslı veya fotokopisi
Poliçe prim makbuzu
Olayı anlatan detaylı beyan
Teknik rapor
Fotoğraflar
Hırsızlık ise karakol zaptı
Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb.)
İnşaat / Montaj Sigortalarında

Poliçe aslı veya fotokopisi
Poliçe prim makbuzu
Keşif özeti
Hasar keşfi
Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
Fotoğraflar
Olayı anlatan detaylı beyan
Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.